วิธีเปลี่ยนหน่วยวัดของ MS Word 2010 จากเซ็นติเมตรเป็นนิ้ว หรือ จากนิ้วเป็นเซ็นติเมตร  สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู File แล้วเลือกที่ Options ดังรูป

เมนู File ของ MS Word

2. เลือกที่ Advanced  แล้วไปที่ส่วนของ Display  หาหัวข้อ Show measurements in units of :

จากนั้นก็เลือกหน่วยวัดที่ต้องการแล้วกด OK เพื่อบันทึกค่าที่ต้องการ

MS Woud Options